กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3]
21
1. เปิด MS Word ขึ้นมา แล้วไปที่เมนู View(มุมมอง) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Macros(แมโคร) และเลือก View Macros(แสดงแมโคร)

2. ป้อนชื่อ Macro name(ชื่อแมโคร) เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่สื่อให้คุณเข้าใจ เช่น arabic_to_thai และเลือก Macros in(แมโครใน)  เป็น Normal.dotm (global template)(แทมเพลตส่วนกลาง) และคลิ๊กปุ่ม Create(สร้าง)

3. จะมีหน้าต่าง MS Visual Basic เปิดขึ้นมา และในหน้าต่าง Normal - NewMacros ให้ลบข้อความออกทั้งหมด จากนั้นให้คัดลอกฟังก์ชั่นข้างล่างนี้ลงไปในหน้าต่าง Normal - NewMacros

โค๊ด: [Select]
Sub arabic_to_thai()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(48 + i)
.Replacement.Text = Chr(240 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub
Sub thai_to_arabic()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(240 + i)
.Replacement.Text = Chr(48 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub

4. กดปุ่มบันทึกที่เป็นรูปแผ่นดิสค์ ทำการปิดหน้าต่างโปรแกรม MS Visual Basic เป็นอันเสร็จสิ้น

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเรียกใช้งาน

1. เมื่อต้องการเรียกใช้งาน ในโปรแกรม MS Word ให้เปิดไฟล์ที่ต้องการจะแก้ไขขึ้นมา แล้วไปที่เมนู View(มุมมอง) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Macros(แมโคร) และเลือก View Macros(แสดงแมโคร)

2. ในช่อง Macro name(ชื่อแมโคร) ให้เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนตัวเลข ว่าต้องการเปลี่ยนจากเลขอะไรไปเป็นเลขอะไร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Run(เรียกใช้)

3. ตัวเลขจะเปลี่ยนตามที่ต้องการ
22
บอร์ด SMF / วิธีใส่ favicon.ico ใน smf 2.0.X
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย เมื่อ 11/08/13 »
เป็น icon สำหรับแสดงสัญลักษณ์เว็บที่ URL Adress

แบบธรรมดาไฟล์ favicon.ico
โค๊ด: [Select]
<link rel="shortcut icon" href="http://www.yourweb.com/favicon.ico">
แบบภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ .gif (รองรับเฉพาะ firefox)
โค๊ด: [Select]
<link rel="shortcut icon" href="http://www.yourweb.com/animated_favicon.gif">
<link rel="icon" href="http://www.yourweb.com/animated_favicon.gif" type="image/gif" >

เริ่มใส่โค้ด
ให้เปิดไฟล์  Themes/ธีมที่ใช้ปัจจุบัน/index.template.php

ค้นหา
โค๊ด: [Select]
<head>';
Enter ลงมา 1 บรรทัด แล้วเพิ่มโค้ดข้างล่างนี้
โค๊ด: [Select]
echo '
<link rel="shortcut icon" href="http://www.yourweb.com/webboard/Themes/YourTheme/favicon.ico">';
หน้า: 1 2 [3]