งานวิชาการ

หัวข้อ

(1/1)

[1] มาตรการและแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

[2] การใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา

[3] มาตรการส่งเสริมการเขียน และคิดคำนวณ นักเรียนประถมศึกษา

[4] การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตร'51

[5] การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน

[6] การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version