งานทั่วไป

หัวข้อ

(1/1)

[1] การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[2] การนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา

[3] คำสั่งมอบอำนาจการออกหนังสือรับรองให้กับข้าราชการครูฯ

[4] การเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ

[5] การหารือข้อกฎหมายต่างๆ ของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

[6] การพิมพ์ชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version